پروژه های انجام شده

استعلام بیمه نامه

استعلام بیمه نامه
استعلام بیمه نامه
  • روش انجام استعلام از طریق سایت:
  •  شرکت بیمه گر انتخاب شود
  • شماره بیمه نامه چاپ شده روی بیمه نامه در قسمت شماره بیمه نامه داده شود
  • کد ملی بیمه گزار(اشخاض حقیقی) و شناسه ملی(اشخاص حقوقی) در قسمت کد ملی بیمه گزار درج گردد.