بیمه عمر

بیمه عمر

برای آگاهی از چگونگی دریافت خسارت بیمه نامه عمر و حوادث اینجا را کلیک کنید

انسان از آغاز پیدایش جوامع انسانی ، در جستجوی غریزی به دنبال تأمینهای جسمی ، اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی بوده است . باتوجه به همین نیاز بوده که شرکتهای بیمه با ارائه طرحهای متفاوت و ابتکاری متناسب با نیازهای جوامع انسانی درپی تأمین و تسهیل این غریزه ثبات مالی و اقتصادی برآمدند تا در زمان بروز حادثه ناگوار، شیرازه اقتصاد خانواده ها از هم نپاشد و افراد وابسته به شخص متوفی و یا حادثه دیده بتوانند از مزایای این تأمین اقتصادی بهره مند شوند. نیازهای خانواده در اغلب جوامع بشری با هر درجه ای از پیشرفت و تکامل را می توان به شرح زیرطبقه بندی کرد :

 • تأمین درآمدی معین و مشخص برای افرادیک خانواده پس ازفوت نان آور خانواده

 • تأمین درآمدی معین و مشخص برای ایام از کارافتادگی ، پیری و بازنشستگی

بیمه های اشخاص (عمر، حادثه ، درمانی ) یکی از شاخصهای شناخته شده برای سنجش میزان تأمین و رفاه مردم کشورهاست و کشورهایی که افراد آن به فراخور نیاز خود از این تأمین برخوردارند، با اطمینان و اعتماد بیشتری در برنامه ریزی توسعه و گسترش جامعه خویش مشارکت می نمایند.
بیمه های عمر در مراحل بدوی خود برپایه اصول علمی و فنی در رابطه با جدولهای حق بیمه و نحوه انتخاب مخاطرات پایه گذاری نشده بود و در واقع پیدایش جدول مرگ و میر(2) نقطه عطفی در تاریخچه بیمه عمر محسوب می شود و به همین دلیل امروزه بیمه گران در زمان گزینش بیمه گذاران عوامل زیر را برای قبول یا رد یک پیشنهاد وتعیین حق بیمه مناسب وضعیت سنی و سلامت بیمه گذار در نظر می گیرند.

 • سن

در بیمه های عمر، سن بیمه گذار عامل اصلی تعیین نرخ حق بیمه به شمار می رود و به همین دلیل جداول حق بیمه با کاربرد جدول مرگ و میر، هزینه های بیمه گر و نرخ سود حاصل از سرمایه گذاری تنظیم می شود

 • جنسیت

در اغلب مناطق جهان به اثبات رسیده است که زنان از عمر طولانی تری برخوردارند و متوسط طول عمرشان بیشتراست . بدین جهت در شرکتهای بیمه جداول جمعیتی نیز برحسب مردان و زنان تهیه می شود که این جداول در زمان محاسبه حق بیمه به کار می آید.

 • وضعیت جهانی

ساختار فیزیکی بدن انسان یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در انتخاب و یا رد شخص متقاضی بیمه عمر به حساب می آید. پیشرفت علم پزشکی و تشخیص پزشکی و آزمایشهای متعددی که انجام می شود بیمه گر را دروضعیت کاملا مناسبی قرار می دهد تا با آگاهی نسبت به پذیرش یک بیمه شده با نرخ استاندارد و یا غیراستاندارد و یااضافه نرخ پزشکی بیمه نامه عمر صادر کند.

 • تاریخچه سلامتی خانواده

بسیاری از آمار و تجربه ها نشان داده که عمر طولانی و زیاد یک امر موروثی در خانواده هاست . عمرطولانی ممکن است ریشه در توارث و یا محیط و شرایط زیست خانواده داشته باشد. بعضی از بیماریها موروثی است و به همین دلیل علت مرگ والدین و یا سایر اعضای خانواده می تواند در زمان پذیرش خطر عامل تعیین کننده محسوب شود.

 • شغل و حرفه

در کشورهایی که شرکتهای بیمه ، بیمه های عمر گروهی صنعتی را در بازار عرضه می کنند، شغل وحرفه بیمه گذاران یکی از مهمترین عوامل ارزیابی خطر محسوب می شود، زیرا بسیاری از مشاغل اثرات ناخوشایند خود را به مرور بر زندگی بیمه گذاران نشان می دهد، زیرا افرادی که در معادن کار می کنند و یاشرایط محیط کارشان مساعد و مناسب نیست در درازمدت با مرگ و میر بیشتری در مقایسه با سایرگروه ها روبه رو می شوند.

 

 

از انواع بیمه های عمر می توان به موارد زیر اشاره کرد.

 1. بیمه عمر زمانی
 2. بیمه عمر زمانی مانده بدهکار
 3. بیمه عمر گروهی
 4. بیمه عمر و سرمایه گذاری

شنبه 13 دى 1393