جديدترين آمارها از عملكرد بازار بيمه كشور در نه ماهه سال جاري نشان مي دهدكه حجم حق بيمه هاي توليدي بازار بيمه با ۳۱ درصد رشد نسبت به دورة مشابه سال گذشته به حدود ۱۴۵.۱ هزار ميليارد ريال رسيده است.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل، سهم بخش غيردولتي از اين مقدار به ۵۶.۳ درصد رسيد و ۴۳.۷ درصد ديگر توسط بيمه ايران در نقش تنها شركت بيمه دولتي توليد شد. بر اين اساس، بيمه ايران به عنوان تنها بيمه دولتي به تنهايي ۶۳ هزار و ۴۳۱ ميليارد و ۹۲۱ ميليون ريال حق بيمه توليد كرده است و بيمه آسيا به عنوان بزرگترين شركت بيمه خصوصي با ۱۵ هزار و ۳۴ ميليارد و ۷۶۳ ميليون ريال پس از اين شركت در توليد حق بيمه ركوردار است .

بررسي رشته هاي بيمه اي نشان مي دهد كه صنعت بيمه در بخش بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مجموعا ۵۸.۸۲ درصد، در بخش درمان ۲۱.۸۰ درصد و در بخش عمر۹.۵۵ درصد حق بيمه ها را به خود اختصاص داده كه در مجموع حدود ۹۰ درصد بازار بيمه اي است و ساير رشته هاي بيمه اي تنها۱۰ درصد بازار را در اختيار دارند.

بررسي هاي دقيقتر نشان مي دهد كه تعداد بيمه نامه هاي صادره در اين مدت نيز با ۱۴.۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۱.۱ ميليون فقره بود.

شايان ذكر است كه ۸۶.۲ درصد پرتفوي ۱۴۵ هزار ميليارد ريالي صنعت بيمه در اختيار ۹ شركت بيمه اي است و ۱۳.۸ درصد بازار بين ۱۶ شركت ديگر تقسيم مي شود.

بر اساس اين گزارش، ۴۲ درصد حق بيمه هاي توليدي به رشته بيمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت و ۲۱.۸ درصد از حق بيمه هاي توليدي مرتبط با بيمه درمان بود البته سهم بيمه هاي زندگي به حدود۹.۶ درصد از پورتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد.

در بخش خسارت ها نيز شركت هاي بيمه حدود۷۵.۱ هزار ميليارد ريال خسارت به بيمه گذاران پرداخت كردند كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۲۱.۹ درصد رشد نشان مي دهد. همچنين ۵۱ درصد از خسارتهاي بازار بيمه توسط بخش غيردولتي جبران شد .

طي اين مدت شركت هاي بيمه نزديك به ۱۳.۱ ميليون مورد خسارت به بيمه گذاران پرداخته اندكه در مقايسه با نه ماهه سال قبل حدود ۱۴.۶ درصد رشد داشته است. طبق آمارها ۴۱.۹ درصد از خسارت هاي بازار بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و مازاد پرداخت شده است و ۳۰.۱ درصد از خسارتهاي پرداختي به بيمه درمان اختصاص داشت. بيمه هاي زندگي ۶.۴ درصد از خسارت پرداختي بازار بيمه سهم دارد.

عملكرد ۹ ماهه صنعت بيمه نشان مي دهد كه طي اين مدت، نسبت خسارت بازار بيمه معادل ۵۱.۷ درصد بود و در مقايسه با سال قبل ۳.۹ واحد كاهش نشان داد. همچنين از ميان ۹ شركت بيمه اي كه در اين مدت سهم عمده از بازار بيمه داشتند (ايران، آسيا، البرز، دانا، پارسيان، كوثر، معلم، پاسارگاد وكارآفرين ؛ هر يك داراي سهم بالاتر از ۳ درصد و در مجموع ۸۶.۲ درصد سهم از بازار)، نسبت خسارت سه شركت بيمه دانا ۶۰.۶، ايران ۵۸ و پارسيان ۵۲.۳ درصد) بالا تر از اين نسبت در بازار بيمه است.

نسبت خسارت ۴ شركت بيمه متقابل كيش۱۶۵.۹ درصد، سينا ۹۸.۵ درصد، نوين۷۷.۹ درصد و دي۵۷.۹ درصد نيز بالاتر از اين ميزان در بازار بيمه است.

بررسي ها نشان مي دهد كه بيمه سينا در ۹ ماهه ابتداي سال جاري ۳۰ درصد پرتفوي خود را از دست داده و از طرف ديگر با افزايش ۲۰.۷۶ درصدي خسارت ها مواجه بوده است .اين مسئله باعث افزايش نسبت خسارت ها در اين شركت شده است .

گفتني است در آمارهاي ۹ ماهه سال جاري صنعت بيمه شركت هاي ميهن و توسعه آمارعملكرد ۹ ماهه خود را به بيمه مركزي ارسال نكرده اند.


<###dynamic-0###>