نظر به افزایش دیه در سال 94 نسبت به بروز رسانی تعهدات بیمه نامه شخص ثالث خودرو خود اقدام فرمائید.


<###dynamic-0###>