بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسان

 

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسان ناظر، محاسب، طراح که در عضویت سازمان های نظام مهندسی استان ها دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی و شماره امضا شهرسازی از شهرداری هستند نیز از جمله بیمه های مسئولیت است که به جهت تامین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیت ها شکل گرفته است.

 

 

براساس این بیمه نامه مسئولیت حرفه ای اشخاص یاد شده در رابطه با طراحی محاسبه؛ و نظارت ساختمانی مطابق قوانین بیمه و مسئولیت، قانون نظام مهندسی ساختمان و قانون شهرداری و آیین نامه های اجرایی مربوطه در برابر مالکان ساختمان ها اشخاص ثالث (شامل همسایگان، عابران و...) و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند.

شنبه 13 دى 1393