بیمه مسئولیت سازه های تکمیل شده(C.E.C.R)

تمام موضوعات بیمه ای که در زمان احداث می توانستند تحت پوشش بیمه تمام خطر پیمانکاران قرارگیرند درزمان بهره برداری می تواند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرد .
مالکان پروژه های بزرگ راه و ساختمان، همواره بدنبال پوشش بیمه جامعی بوده اند که بتواند پروژه های تکمیل شده عمرانی را در مقابل خطرهای طبیعی و غیره پوشش دهد.

 

 

اهم سازه هایی که می توانند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرند عبارتند از:

جاده ها ، باندهای فرودگاه ، پلها ، تونلها ، سدها ، کانالها ، بندرگاهها ، شبکه های آبیاری، مخازن ذخیره آب ، شبکه ها و سیستم های فاضلاب. نکته قابل توجه اینکه با عنایت به نوع مورد بیمه های یاد شده این بیمه نامه نباید جانشین و یا رقیب بیمه آتش سوزی تلقی گردد.

شنبه 13 دى 1393