بیمه مسئولیت مدنی مدیران مسئول فنی و مراکز درمانی

 

بیمه نامه مسئولیت مدنی مسئولان فنی بیمارستانها، درمانگاهها و کلینیکها جهت تأمین هرچه گسترده تر جامعه پزشکی کشور تهیه و ارائه گردیده است.

 

 

موضوع بیمه نامه مسئولیت مدنی مسئول فنی عبارت است از جبران خسارتهای بدنی وارد به بیماران، ذوی الحقوق آنها و سایر اشخاص ثالث در محدوده بیمارستان ناشی از مسئولیت وی مطابق با شرح وظایف مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

شنبه 13 دى 1393