بیمه مسئولیت مدیران پارکینگ خودرو

در صورتی که خسارتی برای افراد استفاده کننده از پارکینگ های عمومی و خصوصی خودرو به وجود آید، ممکن است مسئولیت خسارت بر عهده صاحبان پارکینگ باشد. این بیمه نامه کلیه خسارت های رخ داده در پارکینگ های عمومی و خصوصی را جبران می نماید.

شنبه 13 دى 1393