بیمه مسئولیت عمومی

 

در این بیمه نامه مسئولیت بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی (غیر مرتبط با فعالیت بیمه گذار) طبق قوانین جاری کشور تحت پوشش است و خسارت های جانی و مالی زیان دیدگان ناشی از فعل یا ترک فعل بیمه گذار و اشخاص وابسته به وی بشرط احراز مسئولیت بیمه گذار جبران میگردد.

 

شنبه 13 دى 1393