بیمه حوادث گروهی

 

 


موضوع این بیمه نامه عبارت از پوشش فوت و نقص عضو ، از کار افتادگی و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه بیمه شده ، با شرایط زیر می باشد:

  • حداکثر سن در بیمه حوادث گروهی 75 سال است .
  • پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه به صورت الحاقیه صادر میگردد و تعداد بیمه شدگان این الحاقیه می بایست مساوی تعداد بیمه شدگان پوشش فوت و نقض عضو و ازکار افتادگی باشد. 
  • تقسیط حق بیمه سالانه
  • سرمایه هزینه پزشکی معادل 10 درصد سرمایه فوت تعیین میگردد.
  • نرخ حق بیمه بر اساس فعالیت شغلی بیمه گذار میباشد.

شرایط مشترک :

  • سرمایه بیمه می تواند به صورت مبلغی ثابت و یا ضریبی از حقوق ماهانه بیمه شده تعیین گردد.
  • جهت افراد از کار افتاده کامل و دائم بیمه نامه عمر و حوادث گروهی صادر نخواهد شد.
  • حداقل تعداد بیمه نامه های عمر و حوادث گروهی 20 نفر می باشد.
  • در این نوع بیمه نامه می بایست حداقل 75 درصد کل کارکنان بیمه گذار تحت پوشش قرار گیرند.

شنبه 13 دى 1393