بیمه  مسافرتی

بیمه مسافرتی

بیمه گذاران در این نوع بیمه تحت پوشش درمانی خارج از کشور قرار می گیرند ؛ تمامی پوشش های ارائه شده در این بیمه ، بنا به عقد قرارداد ما بین شرکت بیمه و شبکه های کمک رسان بین الملل ارائه شده است که برای پرداخت خسارات تضمین می گردد.

با در نظر گرفتن تعهدات ذکر شده در قرارداد خسارات های ناشی از حادثه ، صدمات بدنی ، فقدان و یا تاخیر بار و بیماری ها به مسافران خارج از ایران پرداخت می گردد.

پوشش های بیمه نامه مسافرتی خارج از کشور :

  • تامین هزینه های درمانی، دارویی و بستری شدن
  • در صورت فوت بیمه گذار تامین هزینه های انتقال جسد به ایران
  • تامین هزینه های خدمات فوریت های دندانپزشکی به جز پرکردن قطعی دندان
  • ارائه خدمات پزشکی شامل پذیرش و انتقال به نزدیکترین بیمارستان و یا بازگرداندن بیمه گذار به ایران تحت نظارت و تشخیص پزشکی
  • ارائه راهنمایی و همکاری درصورت سرقت یا مفقود گذرنامه، بلیت، ویزا و سایر مدارک مسافرتی
  • استرداد بار مسافر در صورت فقدان یا اشتباه مسیر بار

شنبه 13 دى 1393