بیمه عمر زمانی

بیمه عمر در صورت فوت و یا به اصطلاح دیگر بیمه عمر ساده زمانی ، نوعی از بیمه اشخاص است که پوشش بیمه ای برای مدت معینی ارائه می شود سرمایه بیمه در صورت فوت بیمه شده در اثناء مدت اعتبار قرارداد قابل پرداخت است و در صورتی که بیمه شده تا پایان قرارداد درقید حیات باشد وجهی بابت تعهدات بیمه گر به بیمه گذار پرداخت نخواهد شد.این گونه بیمه نامه ها برای مدتهای کمتر از یک سال و تا چندین سال صادر می شود.

انواع دیگر بیمه های عمر زمانی به شرح زیر می باشد:

  • بیمه های عمر زمانی قابل تبدیل

  • بیمه های عمر زمانی با سرمایه نزولی (مانده بدهکار)

شنبه 13 دى 1393