بیمه عمر زمانی مانده بدهکار

 

این بیمه نامه به افرادی که از موسسات اعتباری یا بانک ها، وام دریافت می کنند، به صورت انفرادی یا گروهی ارائه می گردد. چنانچه وام گیرندگان در طول مدت بازپرداخت وام فوت کنند، مانده بدهی آنها از تاریخ فوت تا پایان مدت وام بطور یکجا از طرف شرکت بیمه در وجه وام دهنده پرداخت و وثیقه مورد رهن آزاد می شود و ورثه بیمه شده متوفی از پرداخت اقساط باقیمانده معاف می شوند. سرمایه این نوع بیمه با توجه به ماهیت آن به صورت نزولی است.

 

شنبه 13 دى 1393