بیمه عمر گروهی

 

آنچه ما امروز به نام بیمه های گروهی می شناسیم ، یکی از پدیده های جدید شمرده می شود و بیش از60 تا 70 سال از پیدایش آن نمی گذرد. بیمه های گروهی طرحی است که براساس آن تعداد زیادی ازمزایای بیمه ای استفاده می کنند. رشد و توسعه بیمه های گروهی در جهان ، همزمان با انقلاب صنعتی دراروپا آغاز شد و باتوجه به وامهای رفاهی کارفرمایان و به منظور تأمین کارکنان خود و افراد تحت تکفل آنها از ارائه این گونه پوششها توسط شرکتهای بیمه استقبال گردید.
کلیه طرحهای عمر که به طور خلاصه از آنها نام بردیم قابلیت ارائه گروهی را دارند. بیمه های گروهی دارای نرخ پایین ترند و در ضمن اصول و شیوه بیمه گری آنها هم سهل تر و ساده تر است . این گونه قراردادها توسط کارفرمایان با بیمه گران منعقد می شود و مدت آن معمولا یکساله است . نحوه تعیین سرمایه بیمه ای معمولا به صورت چند برابر حقوق ماهانه ، یعنی 30، 60 یا 120 برابر آن است .

 

شنبه 13 دى 1393