بیمه شخص ثالث و سرنشین

برای آگاهی از چگونگی دریافت خسارت بیمه شخص ثالث اینجا را کیک کنید.

بیمه شخص ثالث و سرنشین:

کلیه زیاندیدگان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی(اعم از زیان جانی و مالی) خواه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی (شرکتها) باشند شخص ثالث نامیده می­شود.

خسارت مالی:

عبارت است از خسارتهای وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق (تحت مالکیت) شخص ثالث.

خسارت جانی:

منحصراً مربوط به آسیب جانی و صدمات وارده به جسم آدمی است.

خسارت جانی شامل: دیه جرح+ دیه فوت+ دیه نقص عضو.

تعهدات:

حداقل تعهدات مالی: 2.000.000.000 ریال می­باشد           حداکثر تعهدات مالی: 150.000.000 ریال می­باشد

حداقل تعهدات جانی(دیه): 50.000.000 ریال می­باشد         حداکثر تعهدات جانی(دیه): 3.000.000.000 ریال می­باشد

تخفیف عدم خسارت:

سال بیمه ای تخفیفات
سال اول 10%
سال دوم 15%
سال سوم 20%
سال چهارم 30%
سال پنجم 40%
سال ششم 50%
سال هفتم 60%
سال هشتم 70%


شنبه 13 دى 1393