بیمه بدنه

برای آگاهی از چگونگی دریافت خسارت بیمه نامه بدنه اینجا را کلیک کنید

 در این نوع بیمه­ نامه اتومبیل بیمه شده در مقابل خطرات سرقت کلی و آتش سوزی، انفجار و تصادف تحت پوشش قرار گرفته  و خسارات جزئی و کلی وارده به اتومبیل بیمه شده اعم از دستمزد تعمیرات و ارزش لوازم به قیمت روز حادثه پرداخت می­شود. با پرداخت حق بیمه اضافی می­توان خطرات دیگری را نیز تحت پوشش بیمه بدنه قرار داد

 

  •     سرقت در جای قطعات اصلی و اضافی :

درصورتی کــــه خــودروسواری دارای پوشش خطرات اصلی باشد می تواند باپرداخت حق بیمه متعلقه لوازم اصلی و اضافی منصوبه خودرو رابدون اینکه سرقت کلی صورت گیرد تحت پوشش سرقت درجا قراردهد حداکثر تــــــــعهد بیمه گر20% ارزش موردبیمه حداکثر ده میلیون ریال میباشد. وسواری هـــای بـامـــورد استفاده تـــاکسی وکــرایه وازایـــن قبیل تحت ایــــــن پوشش اضافی قـرارنمی گیرد.

 

  •     پوشش هزینه ایاب و ذهاب:

عبارتست ازعدم استفاده ازوسیله نقلیه بدلیل یکی ازخسارات مشمول تعهد بیمه گر (باستثناء سرقت ).

این پوشش فقط انحصار به سواریهای شخصی دارد.

 

  •     پوشش خطر طبیعی : (سیل وزلزله وطوفان )

توسط این پوشش اضافی وسیله نقلیه مورد بیمه تحت پوشش قرارگرفته اگر چنانچه اتفاقاتی مانند سیل وزلزله وطوفان صورت گیرد ووسیله نقلیه آسیب ببیند شرکت بیمه خسارات ناشی ازاین حوادث راپرداخت می نماید

 

  •     پوشش تکمیلی شامل :
  1.  پوشش شکست شیشه به تنهایی وبه عللی غیر از خطرات اصلی : بـــا پرداخت حق بیمه اضافی خسارت مربوط به شکست شیشه خودروی مورد بیمه به تنهایی وبه عللی غیرازخطرات اصلی تحت پوشش این بیمه میباشد.
  2. پوشش خسارت ناشی از رنگ ، مواد اسیدی یا شیمیایی : بـــــاپــــرداخت حق بیمه اضافی خسارتهای ناشی ازاثرانواع گازها ،اسیدها ،مواد روغنی تحت پوشش بیمه ای میباشد.

 

نرخ تخفیف عدم خسارت

درصورت عدم دریافت خسارت درزمان تمدید بیمه نامه ، بیمه گذار دارای حسن سابقه بیمه بدنه ، طبق جدول ذیل مشمول تخفیف عدم خسارت میگردد.

سال بیمه ای
درصد تخفیف
صفر کیلومتر
20%
سال اول بیمه ای
25%
سال دوم بیمه ای
35%
سال سوم بیمه ای
45%
سال چهارم بیمه ای به بالا
60%


شنبه 13 دى 1393