بیمه معلم

بیمه معلم

بیمه معلم یکی از شرکت های بیمه خصوصی در ایران است. این شرکت در سال 1373 فعالیت خود را با نام بیمه صادرات وسرمایه گذاری آغاز کرد. بخش عمده ای از سهام این شرکت در اختیار کارکنان و شرکت های وابسته به وزارت آموزش و پرورش است. بیمه معلم فعالیت خود را به صورت رسمی از سال 1374 آغاز کرده است.

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مالک 25 درصد از سهام شرکت بیمه معلم می باشد ومحمد حسین داجمر مدیر عامل  کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران رئیس هیئت مدیره بیمه معلم می باشد.

شنبه 13 دى 1393