بیمه توسعه

بیمه توسعه

شرکت بیمه توسعه همراه با فراهم شدن زمینه فعالیت های بخش خصوصی در صنعت بیمه یکی از نخستین شرکت های بیمه خصوصی بود که بر اساس پروانه تاسیس شماره 19903 مورخ 15 / 08 / 1381 و پروانه شماره 5196 مورخ 28 / 02 / 1382 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسما فعالیت خود را آغاز کرد.

بیمه توسعه در راستای تحقق بخشیدن به شعار بیمه توسعه، حمایتی به وسعت زتدگی، کلیه فعالیت های حرفه ای خود را بر پایه اصول ذیل استوار نمود:

 جهت نیل به اهداف فوق، اقدامات صورت گرفته به قرار ذیل می باشد:

شنبه 13 دى 1393