بیمه نوین

بیمه نوین

1- تاریخ تاسیس: شرکت بیمه نوین به عنوان هجدهمین شرکت بیمه در کشور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 20/10/1384 تحت شماره 263461 در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده و پس از اخذ مجوز فعالیت از بیمه مرکزی ایران (به شماره 30881 مورخ 14/12/84) فعالیت خود را آغاز نموده است.

2- مؤسسان شرکت: مؤسسان شرکت شامل سه گروه: بانکی و مالی (بانک اقتصاد نوین و شرکت های وابسته)، صنعتی (شرکت توسعه صنایع بهشهر و شرکت های وابسته) و ساختمانی (شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران و شرکت های وابسته، شرکت پیمانکاری بین المللی استراتوس و شرکت های وابسته) هستند.

3- سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ 400 میلیارد ریال است. بیش از 80% سهام متعلق به سهامداران حقوقی و حدود 20% سهام متعلق به سهامداران حقیقی است.

4- موضوع شرکت عبارتست از:
الف) انجام عملیات بیمه ای در تمامی رشته های بیمه ای اعم از اشخاص، اموال، مسئولیت.
ب) سرمایه گذاری از محل سرمایه، اندوخته ها و ذخائر.
ج) انجام بیمه های اتکائی واگذاری (تحصیل پوشش اتکائی) حسب نیاز.
تمامی عملیات شرکت اعم از بخش بیمه گری و سرمایه گذاری در چارچوب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، قانون تاسیس مؤسسات بیمه غیردولتی، قانون تجارت، مصوبات شورای عالی بیمه و اساسنامه شرکت خواهد بود.

شنبه 13 دى 1393