بیمه آرمان

بیمه آرمان

از اوایل سال 1389 و با گسترش دامنه فعالیتها در حوزه کاری موسسین، انگیزه تاسیس یک شرکت بیمه خصوصی در ذهن سهامداران اولیه  شرکت بیمه آرمان نقش بست. با عنایت به هماهنگیهای بعمل آمده با موسسین  اولیه شرکت بیمه آرمان و پس از تشکیل اولین جلسه نمایندگان موسسین، درخواست تاسیس شرکت بیمه آرمان طی نامه شماره 1882/1 مورخ 1389/04/03 به بیمه مرکزی ج.ا.ا تسلیم شد واز آن تاریخ با آغاز نوشتار طرح توجیهی تاسیس شرکت بیمه آرمان مقدمات تشکیل یک شرکت بیمه فعال وپویا با سرمایه 600 میلیارد ریال فراهم گردید.

موضوع فعالیت:

مطابق با طرح اساسنامۀ شرکت بیمه آرمان (سهامی عام ) موضوع فعالیت به ­شرح ذیل می­ باشد
1- انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی  بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
2- تحصیل پوشش بیمه اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج.ا.ایران.
3- قبول بیمه های اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی یا خارجی در حدود مقررات مربوط، مشروط به رعایت ظرفیت نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی ج.ا.ایران اعلام می نمایید
4- سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورایعالی بیمه.

شنبه 13 دى 1393