بیمه سرمد

بیمه سرمد

در راستای سیاست خصوصی سازی در صنعت بیمه کشور و با حمایت مجموعه ای خوشنام و تواناترین گروه های مالی، اعتباری و سرمایه گذاری کشور شامل بانک صادرات ایران، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی و کارکنان بانک صادرات ایران به واسطه موسسه همیاری غدیر در اوایل سال 90 تاسیس شرکت بیمه سرمد آغاز گردید.
به فاصله زمان کوتاهی از تشکیل تیم موسسین و ارائه درخواست به بیمه مرکزی، در مورخ 1390/06/08، موافقت اصولی برای تاسیس این شرکت بیمه جدید از بیمه مرکزی ایران اخذ و نهایتا با طی مقدمات لازم، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجوز و پروانه فعالیت شرکت بیمه سرمد را طی مراسمی در مورخه 1392/08/01 اعطا نمود.

با توجه به جایگاه بیمه سرمد در صنعت بیمه و بر طبق اساسنامه مصوب موضوع فعالیت شرکت بیمه سرمد عبارت است از:

  • انجام عملیات بیمه ای در انواع رشته های بیمه ای زندگی و غیر زندگی
  • تحصیل پوشش بیمه اتکایی از داخل یا خارج از کشور
  • قبول بیمه های اتکایی از موسسات بیمه داخلی و خارجی
  • سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی

شنبه 13 دى 1393