بیمه اتکائی ایرانیان

بیمه اتکائی ایرانیان

شرکت بیمه اتکایی ایرانیان به عنوان اولین شرکت بیمه اتکایی سهامی عام با مالکیت خصوصی پس از ثبت در سازمان بورس و اوراق بهادار ،  تاریخ 22/12/1388 تحت شماره 370373 و شناسه ملی 10320202522 در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید. پس از ثبت شرکت ، پروانه فعالیت شرکت برای انجام عملیات بیمه اتکایی در کلیه رشته های بیمه ای در تاریخ 25/12/1388 توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شد.

موضوع و حدود فعالیت شرکت:
•    قبول بیمه های اتکایی و اتکایی مجدد ، در کلیه رشته های بیمه از بازارهای داخلی و خارجی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در محدوده ظرفیت و مقررات مربوطه ؛
•    تاسیس ، مشارکت و یا اداره صندوق های بیمه اتکایی داخلی و خارجی ؛
•    تحصیل پوشش اتکایی در ارتباط با تعهدات بیمه ای پذیرفته شده ؛
•    سرمایه گذاری از محل سرمایه ،اندوخته ها ، ذخایر فنی و سایر منابع مالی شرکت در چارچوب ضوابط مقررات مصوب شورایعالی بیمه ؛
•    عرضه خدمات مشاوره ای ، جانبی و تکمیلی در زمینه بیمه های اتکایی ؛
•    فعالیت در سایر زمینه هایی که با هدف ها و موضوع فعالیت شرکت مرتبط و مکمل آن باشد
 

شنبه 13 دى 1393