شرکت بیمۀ اتکایی امین  (سهامی خاص) به عنوان اولین شرکت بیمۀ  اتکایی  خصوصی کشور اجازۀ تاسیس خود را در تاریخ 10/1/1382 از بیمۀ مرکزی ایران اخذ کرد و بر اساس قانون تاسیس موسسات بیمۀ غیر دولتی در  تاریخ 11/4/1382 تحت شماره 1672 در واحد ثبت شرکت های کیش به ثبت رسید.

این شرکت به مجرد تاسیس با استقبال شرکت های بیمۀ ایرانی شامل شرکت های با سابقۀ دولتی و شرکت های تازه تاسیس خصوصی مواجه شد و به ویژه مورد حمایت بیمۀ مرکزی ایران قرار گرفت. شرکت بیمۀ اتکایی امین در همۀ رشته های بیمه اعم از اموال، اشخاص و مسولیت فعالیت دارد و در قراردادهای اتکایی که با بیمه گران بین المللی منعقد شده است و در طرح های بزرگ نفتی و صنعتی به تناسب توان مالی خود مشارکت و تعهد دارد.